Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) ble opprettet i 2005 som et strategisk rådgivende organ for de deltakende institusjonene innen helseforskning og -innovasjon. NSG skal ivareta et nasjonalt perspektiv med vekt på samordning av aktørenes forskningsstrategier og utvikling av samarbeidsrelasjoner.

De regionale helseforetakene, universitetene, universitetssykhusene og universitets- og høgskolerådet deltar i NSG. I tillegg møter brukerrepresentanter og observatører fra Norges forskningsråd, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Kontakt for sekretariatet i Helse Vest RHF for 2020-2022: Mariana Qamile Rød, e-post: mariana.qamile.rod@helse-bergen.no