Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet etablert et nasjonalt publiseringsutvalg med ansvar for den faglige forvaltningen av den norske publiseringsindikatoren.

Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag (NPU-MED) er en av UHRs fagstrategiske enheter (fagorgan) og vurderer hvert år nivåinndeling for publiseringskanalene innen medisin. Publiseringsutvalget for medisin er rådgivende i saker som gjelder den faglige forvaltningen av vitenskapelig publisering i medisinske fag. Mandat for fagorganet kan finnes her.

NPU-MED består av åtte medlemmer oppnevnt av de regionale samarbeidsorganene; to fra hver region der minst en har klinisk stilling. I tillegg stiller seks observatører i utvalget.

NPU-MED koordinerer faggruppene i medisin som også oppnevnes av samarbeidsorganene. Faggruppene deltar i det årlige nomineringsarbeidet og skal konsulteres ved flytting av publiseringskanaler eller ved omorganisering av fagområder innen medisin.

NPU-MED har følgende medlemmer (2019):

  • Torbjørn Omland (leder) – Samarbeidsorganet Sør-Øst
  • Robert Bjerknes – Samarbeidsorganet Vest
  • Jon Arne Søreide – Samarbeidsorganet Vest
  • Pål Richard Romundstad – Samarbeidsorganet Midt-Norge
  • Erik Solligård – Samarbeidsorganet Midt-Norge
  • Gunnar Leivseth – Samarbeidsorganet Nord
  • Ellen Nordal – Samarbeidsorganet Nord
  • Ludvig Munthe – Samarbeidsorganet Sør-Øst
  • Michael T. N. Møller (sekretær for NPU-MED) – Samarbeidsorganet Sør-Øst