Mandat

Bakgrunn og formål

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) ble opprettet i 2005 for å sikre dialog og samordning av helseforskning i et nasjonalt perspektiv. NSG har selv utformet sitt mandat.

Hovedoppgaver for NSG

NSG skal være et strategisk rådgivende organ for de deltakende institusjonene og har følgende hovedoppgaver:

 • Gi råd om helseforskning og innovasjon i et nasjonalt perspektiv med vekt på samordning av aktørenes forskningsstrategier og utvikling av samarbeidsrelasjoner.
 • Bidra til samordning av institusjonenes ansvar for:
  • forskningsinfrastruktur, inkl. etablering og bruk av biobanker og helseregistre
  • forskningsbasert innovasjon og kommersialisering
  • forskningsetikk og standard innen forskning
  • praksis for måling av forskning og innovasjon
 • Bidra til at norske forskningsmiljøer konkurrerer om internasjonale forskningsmidler
 • Bidra til forskningens legitimitet og positive omdømme ved å synliggjøre nytten av helseforskning for pasienter og samfunn

Sammensetning av NSG

NSG har 14 medlemmer oppnevnt av følgende institusjoner/instanser, og det bør tilstrebes deltakelse på dekan/fagdirektørnivå:

 • seks medlemmer fra RHFene:
  • en representant fra Helse Nord RHF
  • en representant fra Helse Midt-Norge RHF
  • en representant fra Helse Vest RHF
  • en representant fra Helse Sør-Øst RHF
  • to representanter fra universitetssykehusene, hvorav en fra Oslo universitetssykehus og en fellesrepresentant fra et av de andre universitetssykehusene
 • seks medlemmer fra universitetene/UHR:
  • en representant fra Universitetet i Oslo (UiO)
  • en representant fra Universitetet i Bergen (UiB)
  • en representant fra Universitetet i Tromsø (UiT)
  • en representant fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • to representanter utnevnt av UHR
 • to brukerrepresentanter
 • Observatører:
  • en observatør fra Helse- og omsorgsdepartementet
  • en observatør fra Kunnskapsdepartementet
  • en observatør fra Norges forskningsråd
  • en observatør fra Folkehelseinstituttet

Institusjonene oppnevner et tilsvarende antall vararepresentanter. Det bør tilstrebes god kontinuitet i representasjonen.

Brukerrepresentantene oppnevnes for en periode for fire år.

Fellesrepresentanten for universitetssykehusene rullerer med en periode på fire år mellom St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus.

Møteaktiviteter

Det avholdes 2 møter samt et seminar pr år.

Ledelse av NSG

Ledelse og sekretariatsfunksjon ivaretas på omgang mellom regionene for 2 år om gangen. Regionen som har ledelsen av NSG utpeker leder for henholdsvis NSG og arbeidsutvalget.

Sekretariat

Sekretariatet deltar i NSG- og NSG AU- møtene. Sekretariatet sender ut innkallinger med sakspapirer senest 1 uke før møtetidspunkt, og referater fortrinnsvis innen 1 uke etter møtet. Mandat, møteplan, innkallinger og referater gjøres offentlig tilgjengelig på internettsiden helseforsk.no.

Saksgang

NSG er et rådgivende organ og det tilstrebes konsensus i rådene som vedtas. Ved eventuell avstemning teller leders stemme dobbelt ved stemmelikhet.

 • Saker som skal legges frem for NSG kan i hovedsak foreslås av de representerte institusjonene i NSG.
 • Forslagsstilleren eller sekretariatet forbereder sakene i samarbeid med AU. De regionale samarbeidsorganene kan trekkes inn i saksforberedelsene.
 • AU prioriterer og fremmer sakene for NSG.
 • NSG er rådgivende. Anbefalingene fra NSG må derfor behandles videre gjennom linjen i de institusjoner eller organer som NSGs medlemmer representerer.
 • Ved behov for videre utredninger og beslutninger hos de berørte aktørene før endelig konklusjon i NSG, følger sekretariatet opp saksgangen for å sikre dette.

Arbeidsutvalg (NSG AU)

Arbeidsutvalget prioriterer, forbereder og fremmer saker for NSG. NSG AU skal bestå av en representant fra hver region og helseforetaks- og UH-sektoren skal være likt representert i arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget består av fire medlemmer og fire varamedlemmer. Ved forfall i NSG AU møter vararepresentanten fra samme institusjon. Det tilstrebes konsensus i beslutningene som fattes i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets leder avgjør ved uenighet. Dette skal fremkomme i saksfremlegget.

Funksjonstid i NSG AU er normalt ikke mer enn fire år, men det er ønskelig med kontinuitet.

Arbeidsutvalget møter fire-seks ganger i året, avhengig av saksmengden.

Dekking av kostnader

Institusjonene dekker reiseutgifter og eventuelle godtgjørelser for sine representanter. Øvrige møteutgifter, inkl. reise- og oppholdsutgifter for brukerrepresentantene, dekkes i sammenheng med sekretariatsfunksjonen.

Evaluering

NSG ble evaluert i 2012 og skal evalueres med jevne mellomrom. Eventuelle kostnader fordeles på de representerte partene. NSG bør kunne fungere noen år før det gjennomføres en ny evaluering, Neste evaluering skal gjennomføres i 2020.

Historikk

NSG ble opprettet i 2005 etter initiativ fra dekanmøtet (vedtak i møtet 2.-3.6.2004) og fra de regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning (brev av 15.6.2004) med tilslutning fra Helse- og omsorgsdepartementet (brev av 1.9.2004).

Tidligere ledelse og sekretariat:

 • 2005-2007: Helse Sør RHF
 • 2007-2010: Helse Sør-Øst RHF
 • Våren 2010 – våren 2013: NTNU i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF.
 • Våren 2013 – høsten 2015: Universitetet i Bergen og Helse Vest RHF
 • 2016- 2017: UiT Norges arktiske universitet og Helse Nord RHF
 • 2018 – 2019: Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo
  24.1.2006 – mandat vedtatt
  23.5.2008 – mandat revidert
  3.5.2012 – mandat revidert
  5.11.2014 – mandat revidert
  5.11.2015 – mandat revidert, utvidet med to medlemmer fra henholdsvis OUS og UHR 3.5.2018 – mandat revidert