Om Nasjonal samarbeidsgruppe (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten, NSG, er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitetene, de regionale helseforetakene og universitets- og høyskoleråd.

Det møter også to brukerrepresentanter. Norges forskningsråd, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har observatørstatus.

Sekretariatet kan kontaktes på følgende e-postadresse: mariana.qamile.rod@helse-bergen.no