NSG ble opprettet i 2005 for å sikre dialog og samordning av helseforskning i et nasjonalt perspektiv. NSG er et strategisk rådgivende organ for de deltakende institusjonene innen helseforskning.

NSG har følgende hovedoppgaver og mandat:

 • Gi råd om helseforskning og innovasjon med vekt på samordning av forskningsstrategier og utvikling av samarbeidsrelasjoner
 • Bidra til samordning av infrastruktur, kommersialisering, etikk og praksis for måling av forskning og innovasjon.
 • Bidra til at norske forskningmiljøer konkurrerer om internasjonale midler
 • Bidra til forskningens legitimitet og omdømme ved å synliggjøre nytten av helseforskning for pasienter og samfunn
 • Hver høst arrangerer NSG også et åpent seminar om dagsaktuelle temaer.

Medlemsorganisasjoner i NSG:

Brukerrepresentanter i NSG: 

Observatørstatus i NSG:

 • Universitetene (UiB, UiO, UiT og NTNU)
 • De regionale helseforetakene
 • Universitets- og høyskolerådet
 • Universitetssykehusene
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Norges forskningsråd
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet

Historikk:

NSG ble opprettet i 2005 etter initiativ fra dekanmøtet og fra de regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning, med tilslutning fra HOD. Mandatet for NSG ble revidert i 2014.

Ledelse og sekretariatetsfunksjon går på omgang mellom regionene for 2 år ad gangen (jmf revidert mandat av 2014). I 2016 og 2017 ledes NSG av Region Nord.

Tidligere ledelse og sekretariat i NSG:
2013-2015 – Region Vest
2010-2013 – Region Midt
2007-2010 – Region Øst-Sør
2005-2007 – Helse Sør RHF