Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten, NSG, er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitetene, de regionale helseforetakene og universitets- og høyskoleråd.

Det møter også to brukerrepresentanter. Norges forskningsråd, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har observatørstatus.

Sekretariatet kan kontaktes på følgende e-postadresse: forskning@helse-sorost.no