Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitetene, de regionale helseforetakene og universitets- og høyskolerådet. I tillegg møter to brukerrepresentanter. Norges forskningsråd, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har observatørstatus.

NSG ble opprettet i 2005. NTNU i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF overtok ledelse og sekretariatsfunksjon etter Helse Sør-Øst 1.juni 2010. Universitetet i Bergen og Helse Vest RHF hadde ledelsen og sekretariatsfunksjon for NSG  fra 1. juli 2013 – 5. november 2015. I 2016 og 2017 er det UiT Norges arktiske universitet og Helse Nord RHF som innehar ledelsen og sekretariatet.

Mandatet for Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) ble revidert 5. november 2014. Se mandatet her.